Chương Trình Hè

LEVEL COURSE
FLAMINGO SUMMER LEVEL 01 MC SP ESC
FLAMINGO SUMMER LEVEL 02 MC SP ESC
  • FLAMINGO SUMMER LEVEL 01: dành cho HV cấp độ 1-4, khóa 6 tuần, 4 ngày mỗi tuần từ thứ 2 đến thứ 5, mỗi ngày 90 phút
  • FLAMINGO SUMMER LEVEL 02: dành cho HV cấp độ 5-9, khóa 6 tuần, 4 ngày mỗi tuần từ thứ 2 đến thứ 5, mỗi ngày 90 phút