Chương trình hè

LEVEL

COURSE

FLAMINGO SUMMER LEVEL 01

MC

SP

ESC

FLAMINGO SUMMER LEVEL 02

MC

SP

ESC

  • FLAMINGO SUMMER LEVEL 01: dành cho HV cấp độ 1-4, khóa 6 tuần, 4 ngày mỗi tuần từ thứ 2 đến thứ 5, mỗi ngày 90 phút
  • FLAMINGO SUMMER LEVEL 02: dành cho HV cấp độ 5-9, khóa 6 tuần, 4 ngày mỗi tuần từ thứ 2 đến thứ 5, mỗi ngày 90 phút