Đảm bảo kết quả đầu ra

CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO LEVEL
SUPER STARS 1 2 3 4 5 6 7 8 9
STARTERS 1 2 3
MOVERS 1 2 3
FLYERS 1 2 3
KET 1 2 3

Ngoài việc Học Viên Flamingo sẽ kiện toàn khả năng Tiếng Anh sau khi ra trường, chương trình Đảm Bảo Kết Quả Đầu Ra, đảm bảo Học Viên Flamingo sẽ đạt các kết quả:

  • Đảm bảo Học Viên Flamingo đạt được chứng chỉ Starters 12 -15 khiên.
  • Đảm bảo Học Viên Flamingo đạt được chứng chỉ Movers 12 -15 khiên.
  • Đảm bảo Học Viên Flamingo đạt được chứng chỉ Flyers 12 -15 khiên.

Công văn của sở GDĐT quy định về việc Chuẩn Tiếng Anh của các lớp Tăng Cường Tiếng Anh:

Lớp Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc của Bộ GD&ĐT/Khung CEFR Bài thi TOEFL Primary Cấp độ 1 (Sao) Bài thi TOEFL Primary Cấp độ 2 (Huy Hiệu) Bài thi Cambridge YLE (Khiên)
1        
2 A0 2 Sao Starters 10 khiên
3 A0-A1 3 Sao
4 A1-A2 4 Sao 2 Huy hiệu Movers 10 khiên
5 A2 3 Huy hiệu Flyers 10 khiên
  • Khóa học Đảm bảo: tổng thời gian học là 252 tuần bao gồm:

+ Chương trình Flamingo: 9 levels, mỗi level 24 tuần, tổng cộng: 216 tuần.

+ Chương trình Luyện Thi: Starters, Movers, Flyers gồm 3 levels, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 36 tuần.

  • Nhập học: Các HV sẽ được thi nhập học nếu đã biết tiếng Anh để xếp lớp luyện thi đúng trình độ.
  • Nếu trình độ thi đầu vào khá sẽ được bớt những lớp căn bản, không cần phải học lại.