STUDENTS OF THE YEAR

STUDENTS OF THE YEAR 2019 – CƠ SỞ 11

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA NĂM 2019 TẠI NGOẠI NGỮ FLAMINGO CƠ SỞ 11

STUDENTS OF THE YEAR 2019 – CƠ SỞ 10

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA NĂM 2019 TẠI NGOẠI NGỮ FLAMINGO CƠ SỞ 10

STUDENTS OF THE YEAR 2019 – CƠ SỞ 08

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA NĂM 2019 TẠI NGOẠI NGỮ FLAMINGO CƠ SỞ 8

STUDENTS OF THE YEAR 2019 – CƠ SỞ 07

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA NĂM 2019 TẠI NGOẠI NGỮ FLAMINGO CƠ SỞ 7

STUDENTS OF THE YEAR 2019 – CƠ SỞ 05

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA NĂM 2019 TẠI NGOẠI NGỮ FLAMINGO CƠ SỞ 5

STUDENTS OF THE YEAR 2019 – CƠ SỞ 04

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA NĂM 2019 TẠI NGOẠI NGỮ FLAMINGO CƠ SỞ 4

STUDENTS OF THE YEAR 2019 – CƠ SỞ 03

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA NĂM 2019 TẠI NGOẠI NGỮ FLAMINGO CƠ SỞ 3

STUDENTS OF THE YEAR 2019 – CƠ SỞ 02

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA NĂM 2019 TẠI NGOẠI NGỮ FLAMINGO CƠ SỞ 2

STUDENTS OF THE YEAR 2019 – CƠ SỞ 01

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA NĂM 2019 TẠI NGOẠI NGỮ FLAMINGO CƠ SỞ 1

STUDENTS OF THE YEAR 2018 – CƠ SỞ 01

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA NĂM 2018 TẠI NGOẠI NGỮ FLAMINGO CƠ SỞ 1

STUDENTS OF THE YEAR 2018 – CƠ SỞ 02

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA NĂM 2018 TẠI NGOẠI NGỮ FLAMINGO CƠ SỞ 2

STUDENTS OF THE YEAR 2018 – CƠ SỞ 03

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA NĂM 2018 TẠI NGOẠI NGỮ FLAMINGO CƠ SỞ 3

STUDENTS OF THE YEAR 2018 – CƠ SỞ 04

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA NĂM 2018 TẠI NGOẠI NGỮ FLAMINGO CƠ SỞ 4

STUDENTS OF THE YEAR 2018 – CƠ SỞ 05

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA NĂM 2018 TẠI NGOẠI NGỮ FLAMINGO CƠ SỞ 5

STUDENTS OF THE YEAR 2018 – CƠ SỞ 06

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA NĂM 2018 TẠI NGOẠI NGỮ FLAMINGO CƠ SỞ 6

STUDENTS OF THE YEAR 2018 – CƠ SỞ 07

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA NĂM 2018 TẠI NGOẠI NGỮ FLAMINGO CƠ SỞ 7

STUDENTS OF THE YEAR 2018 – CƠ SỞ 08

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA NĂM 2018 TẠI NGOẠI NGỮ FLAMINGO CƠ SỞ 8

STUDENTS OF THE YEAR 2018 – CƠ SỞ 10

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA NĂM 2018 TẠI NGOẠI NGỮ FLAMINGO CƠ SỞ 10

STUDENTS OF THE YEAR 2018 – CƠ SỞ 11

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA NĂM 2018 TẠI NGOẠI NGỮ FLAMINGO CƠ SỞ 11