CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA NĂM 2019

CƠ SỞ 01

Tracy Lê Hồng Hương Trà

Student Of The Year Level 6

CƠ SỞ 02

Hannah Chung Hữu Hà Viên

Student Of The Year Level 9

CƠ SỞ 03

Harry Nguyễn Tuấn Kiệt

Student Of The Year Level 6

CƠ SỞ 04

Trina Lê Ngọc Băng Tâm

Student Of The Year Level 9

CƠ SỞ 05

Anna Võ Phương Thanh Trúc

Student Of The Year Level 8

CƠ SỞ 06

Anna Nguyễn Đỗ Minh Xuân

Student Of The Year Level 8

CƠ SỞ 07

Tommy Đặng Quang Sang

Student Of The Year Level 8

CƠ SỞ 08

Tom Thới Thiện Quân

Student Of The Year Level 6

CƠ SỞ 10

Taylor Nguyễn Hồ Phương Nghi

Student Of The Year Level 9

CƠ SỞ 11

Nancy Trần Ngọc Thảo Nguyên

Student Of The Year Level 5